Jaarrekening 2019

 

HACKFORTSCHE WINDMOLEN

Vorden

Jaarrekening  2019

De Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen heeft onderstaande jaarrekening (staat van baten en lasten + balans) opgesteld en vastgesteld per 31 december 2019:  

Staat van baten en lasten 2019:

DebetCredit

Banksaldo per

1-1-2019

€ 10.667,83

2019

BEGROTING

REALISATIE

2019

BEGROTING

REALISATIE

Donaties

€ 2.300,00

€ 2.275,00

Bankkosten

€ 120,00

€ 119,39

Subsidies

€ 0,00

€ 309,95

Lidmaatschappen

€ 150,00

€ 218,47

Begroot verlies

€ 670,00

Bestuurskosten

€ 250,00

€ 237,99

Drukwerk etc.

€ 200,00

€ 657,93

Activiteiten molen

€ 1.250,00

€ 135,60

Afdrachten aan SVM

€ 1.000,00

€ 0,00

Positief resultaat

€ 1.215,57

TOTAAL

€ 2.970,00

€ 2.584,95

TOTAAL

€ 2.970,00

€ 1.369,38

Banksaldo per

1-1-2020

€ 11.883,40

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN:

Debet:

- de ontvangen subsidie betreft bijdragen van de Vereniging van Natuurmonumumenten ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van de wandeling met bijbehorende folder "Wind en Water".

Credit:

- Er zijn dit jaar geen afdrachten aan de Stichting Vordense Molens (SVM) gedaan in afwachting van opgave van gemaakte (onderhouds)kosten.

- Drukwerkkosten zijn hoger uitgevallen dan begroot vanwege het drukken van de folder "Wind en Water". Deze kosten waren oorspronkelijk begroot onder de post "Activiteiten Molen".

Balans per 31 december 2019:

Activa


Passiva


Immateriële vaste activa Hackfortsche Windmolen

€ 11.883,40

OnderhoudsverplichtingHackfortsche Windmolen

€ 11.883,40

TOTAAL

€ 11.883,40


€ 11.883,40

Inkomsten en uitgaven 2019
Ontvangen donaties en subsidies minus de gemaakte kosten

€ 1,215,57TOTAAL

€ 1.215,57TOELICHTING BIJ DE BALANS:

De stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen kent alleen immateriele vaste activa, welke bestemd zijn als onderhoudsverplichting aan de Hackfortsche Windmolen.

Akkoord en vastgesteld door het bestuur

 

Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen,

p/a Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden

 

Het bestuur:

Ed de Graaf, voorzitter

Harmjan Warringa, secretaris

Bert Vrieler, penningmeester

Willemijn Colenbrander, lid

 

OPENINGSTIJDEN MOLEN:

Iedere woensdag en zaterdag tussen 09:00 en 12:00 uur, maar ook op afspraak.

 

Copyright © All Rights Reserved

De Stichting heeft een ANBI-status

(voor meer informatie zie het tabblad "STICHTING VRIENDEN").

KvK nummer  : 08089005

RSIN-nummer: 816081876

ADRES:

Het Hoge 66

7251 XZ Vorden

 

Telefoon: +31 575 552310 (molen)

                  +31 575 551021 (secretaris)

Email:       info@hackfortschewindmolen.nl

Bankrekening: NL96 RABO 0366 4261 09