Jaarrekening 2020

De Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen heeft onderstaande jaarrekening (staat van baten en lasten + balans) opgesteld en vastgesteld per 31 december 2020:  

Staat van baten en lasten 2020:

DebetCredit

Banksaldo per

1-1-2020

€ 11.883,40

2020

BEGROTING

REALISATIE

2020

BEGROTING

REALISATIE

Donaties

€ 2.250,00

€ 2.625,20

Bankkosten

€ 120,00

€ 119,39

Subsidies

€ 0,00

€ 0,00

Lidmaatschappen

€ 150,00

€ 121,00

Verkoop

€ 100,00

€ 50,00

Bestuurskosten

€ 150,00

€  51,16

Begroot verlies

€ 6.620,00

€ 6.626,41

Drukwerk etc.

€ 200,00

€ 252,78

Activiteiten molen

€ 250,00

€ 592,58

Kosten website

€ 1.00,00

€ 64,70

Afdrachten aan SVM

€ 8.000,00

€ 8.000.00

TOTAAL

€ 8.970,00

€ 9.301,61

TOTAAL

€ 8.970,00

€ 9.301,61

Banksaldo per

1-1-2021

€ 5.256,99

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN:

Debet:

- de ontvangen bedrag in de post "verkoop" betreft de verkoop van de wandeling "Wind en Water", dit bedrag komt ten goede van de gemaakte drukwerkkosten.

Credit:

- Er isdit jaar een (staitutair vastgelegde) afdracht aan de Stichting Vordense Molens (SVM) gedaan van € 8.000,--  ter ondersteuning van gemaakte (onderhouds)kosten.

- Activiteiten molen is dit jaar hoger uitgevallen omdat de Stichting Vriende van de Hackfortsche Windmolen overalls en stofzuigers heeft aangeschaft voor gebruik door de molenaars.

Balans per 31 december 2020:

Activa


Passiva


Immateriële vaste activa Hackfortsche Windmolen

€ 5.256,99

OnderhoudsverplichtingHackfortsche Windmolen

€ 5.256,99

TOTAAL

€ 5.256,99


€ 5.256,99

Inkomsten en uitgaven 2019
Ontvangen donaties en subsidies minus de gemaakte kosten

€ 6.626,41 -TOTAAL

€ 6.626,41 -TOELICHTING BIJ DE BALANS:

De stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen kent alleen immateriele vaste activa, welke bestemd zijn als onderhoudsverplichting aan de Hackfortsche Windmolen.


Het verlies in 2020 is het gevolg van het uitbetalen van de (statutair vastgelegde) periodieke donatie aan de Stichting Vordense Molens.

Akkoord en vastgesteld door het bestuur

dd. januari 2021 (i.v.m. coronaregels per e-mail)

 

Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen,

p/a Lindeseweg 9, 7251 NG Vorden

 

Het bestuur:

Ed de Graaf, voorzitter

Harmjan Warringa, secretaris

Bert Vrieler, penningmeester

Willemijn Colenbrander, lid