Beleidsplan


Beleidsplan Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen.

De algemene basis hiervoor zijn de statuten, zoals deze op 10 november 2017 bij de notaris gepasseerd en vastgesteld. Deze statuten vind u hier.


Daarnaast is onderstaand beleidsplan door het bestuur opgesteld:

BELEIDSPLAN

 

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt het bestuur van Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen haar beleid vast. Indien nodig zal het plan aangepast worden aan veranderende omstandigheden. Daartoe dient in ieder geval een jaarlijkse toetsing.


2. Strategie

Statutaire doelstelling van Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen luidt:

 1. Het daadwerkelijk en in financiële zin ondersteunen van projecten van de te Vorden (gemeente Bronckhorst) gevestigde "Stichting Vordens Molens" hierna aangeduid als "SVM" welke stichting werd opgericht bij op eenentwintig juli negentiennegenennegentig (21-07-1999) voor de te Vorden gevestigde notaris mr. R. Das verleden akte, waarvoor via (de) reguliere (kanalen van) van overheidssubsidies geen of onvoldoende geldmiddelen beschikbaar zijn.
 2. Het verwerven van fondsen en andere middelen of faciliteiten ten behoeve van de doelstellingen en activiteiten voor de Hackfortsche Windmolen, gelegen aan Het Hoge 66, 7251XZ te Vorden (gemeente Bronckhorst), die is aangewezen als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet 1988.
 3. De "Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen" gaat over tot ondersteuning van projecten voortvloeiende uit de in dit artikel genoemde doelstellingen:
  - Op basis van een door de SVM goedgekeurde begroting;
  - Op basis van door de SVM goedgekeurde ad-hoc projecten
 4. Het bevorderen van belangstelling voor molens en al hetgeen met molens te maken heeft of verband houdt in het algemeen en voor (het werk van) de "Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen" in het bijzonder.
 5. De "Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen" dient het algemeen belang.
 6. De "Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen" heeft geen winstoogmerk.
 7. De "Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen" onderneemt geen activiteiten die strijdig zijn met het belang van de SVM.

 

Werkzaamheden voor de Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen worden in het beginsel uitgevoerd door de bestuursleden zelf. Incidenteel kan beroep worden gedaan op inzet van derden. Voor de werkzaamheden ontvangen de leden van het bestuur geen beloning en of onkostenvergoeding. Het gaat om onbezoldigde vrijwilligers. Alleen overige feitelijke gemaakte kosten, die te maken hebben met het administratieve beheer of PR-activiteiten van de organisatie worden vergoed.

De Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen heeft geen winstoogmerk. Alle beschikbaar komende middelen worden derhalve alleen ingezet voor de doelstelling van de stichting.

Voor het overige zijn de statuten leidend voor het opereren van de stichting ook in geval van ontbinding, waarvoor is aangegeven dat de bestemming van het liquidatiesaldo zoveel mogelijk moet overeenkomen met de doelstelling van de stichting.

 

3. Beleid

De Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen tracht haar doel te bereiken door het ondersteunen van de activiteiten van de SVM ten behoeve van het onderhoud, behoud en in werking houden van de Hackfortsche Windmolen. Daartoe worden werkzaamheden verricht als belangenbehartiging bij overheden, instellingen, bedrijven en particulieren. Verder zet de Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen zich in voor kennisoverdracht naar molenliefhebbers over historische molens en de Hackfortsche Windmolen in het bijzonder en richt zich op promotionele activiteiten tijdens bijvoorbeeld rondleidingen, nationale molendagen, nationale monumentendagen en het maken van foldermateriaal.

Een beleidsmiddel is het uitbrengen van een nieuwsbrief voor de ruim 100 aangesloten donateurs, waarin – naast interessante inhoudelijke (achtergrond)informatie - een korte samenvatting van de activiteiten van het voorgaande jaar worden vermeld.

De Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen verricht haar werkzaamheden op basis van bijdragen van donateurs. De minimale jaarlijkse bijdrage, die gevraagd wordt is een donatie van € 15,--.

Uitgaven van de stichting bestaan alleen uit drukwerk-, porto- en administratieve beheerskosten en eventuele PR-bestedingen.

Vermogensopbrengsten worden alleen besteed aan de kosten, die voortkomen uit de activiteiten om de doelstelling van de stichting te realiseren. Opzet is de hoogte van het vermogen af te stemmen op de continuïteit van de stichting.

 

4. Algemeen

Het bestuur bestaat uit vier personen, waarmee voldaan wordt aan de statutaire eisen. Vooralsnog wordt niet gestreefd naar uitbreiding. Niettemin worden alle werkzaamheden van de stichting uitgevoerd door de bestuursleden.

 

5. Slot

De Stichting Vrienden van de Hackfortsche Windmolen is geregistreerd als ANBI instelling onder nummer RSIN 816081876.

Per 01-01-2012 is de titel culturele ANBI toegekend.